New

3.पाचवी शिष्यवृत्ती मराठी -लिंग | Sholarship 5th marathi Gender | MCQ


पाचवी शिष्यवृत्ती मराठी -लिंग | Sholarship 5th marathi Gender | MCQ 

Q1. गटात न बसणारा शब्द ओळखा.

Q2. गटात न बसणारा शब्द ओळखा.

Q3. गटात न बसणारा शब्द ओळखा.

Q4. गटात न बसणारा शब्द ओळखा.

Q5. गटात न बसणारा शब्द ओळखा.

Q6. .......... सुंदर चित्र काढते.
Q7. समीर वार्षिक स्नेहसंमेलनात सहभाग ............

Q8. शाळेत जाताना आम्हाला रस्त्यात ....... दिसला.

Q9. ......... अभ्यास करतो.

Q10. ......... फळ्यावर शब्द लिहिते.

Q11) 'उंट' या शब्दाचा विरुद्धलिंगी शब्द ओळखा.

Q12) 'मेंढरू' या शब्दाचे लिंग ओळखा.
Q13) 'पत्नी' या शब्दाचे लिंग ठरविण्यासाठी कोणते सर्वनाम वापरावे?

Q14) खालीलपैकी कोणता शब्द नपुंसकलिंगी नाही?

Q15. दिलेल्या पर्यायातून स्त्रीलिंगी नाम ओळखा.

Q16. विरुद्धलिंगी शब्दाची चुकीची जोडी कोणती ?

Q17. पुढील शब्दाचा विरुद्धलिंगी शब्द ओळखा. ' मित्र - ......

Q18. स्त्रीलिंगी नसलेला शब्द कोणता?

Q19. अचूक जोडी ओळखा.

Q20. योग्य वाक्यरचना ओळखा.

Post a Comment

10 Comments