New

My Vocabulary Day 14

My Vocabulary Day 14

अ.नं. इंग्रजी शब्द उच्चार मराठी अर्थ
1 Lock लाॅक कुलूप
2 Sack सॅक गोणी, पोते
3 Cock काॅक कोंबडा
4 Ladder लॅडर शिडी
5 Leaf लिफ झाडाचे पान
6 Rose रोझ गुलाब
7 Lemon लेमन लिंबू
8 Axe अँक्स कुऱ्हाड
9 Vase वाॅझ फुलदाणी
10 Duck डक् बदक
11 Yell येल ओरडणे
12 Yolk याॅल्क अंड्यातील पिवळे बलक
13 Kick किक लाथ मारणे
14 Sometime समटाईम लाथ मारणे
15 Give me the ball गिव्ह मी द बॉल मला बॉल द्या

खालील शब्दांचा योग्य अर्थ ओळखून त्यावर क्लिक करा.

Q1.Lock -

Q2.Sack -

Q3. Cock -

Q4. Ladder -

Q5. Leaf -

Q6. Rose -

Q7. Lemon -

Q8. Axe -

Q9. Vase -

Q10. Duck -

Q11. ओरडणे -

Q12. अंड्यातील पिवळे बलक -

Q13. लाथ मारणे -

Q14. कधीकधी -

Q15. मला बॉल द्या -

Your Score:

Post a Comment

5 Comments