New

Scholarship Plural marathi | स्कॉलरशिप मराठी एकवचन-अनेकवचन

Scholarship Plural marathi | स्कॉलरशिप मराठी एकवचन-अनेकवचन ;



 

Q1. खालीलपैकी एकवचन असलेला पर्याय ओळख





Q2. खालीलपैकी अनेकवचन असलेला पर्याय ओळखा





Q3. अनेकवचनी नसलेला शब्द ओळखा





Q4. शब्दगटातील अनेकवचनी शब्द ओळखा





Q5. शब्दगटातील एकवचनी शब्द ओळखा





Q6. दिलेल्या एकवचनी शब्दाचा अनेकवचनी शब्द पर्यायातून निवडा गाय - ....




Q7. ' वाडा ' या शब्दासाठी अनेकवचनी शब्द निवडा





Q8. गटात न बसणारा शब्द ओळखा.





Q9. 'अंगठी ' या शब्दासाठी अनेकवचनी शब्द निवडा.





Q10. गटात न बसणारा शब्द ओळखा.





Q11. गटात न बसणारा शब्द ओळखा





Q12. खालीलपैकी कोणत्या नामाचे एकवचन व अनेकवचन रूप सारखेच असते ?




Q13. कार्यक्रमासाठी उपस्थित सर्व (प्रेक्षकांचे) हार्दिक स्वागत आहे. या वाक्यात कंसातील शब्दाचे वचन ओळखा.





Q14. आकाशात (चांदण्या) लुकलुकत होत्या. कंसातील शब्दाचे एकवचन असलेला पर्याय निवडा.





Q15. मयुरेशने .............. खाल्ल्या.





Q16. मनीषाने दुकानातून ........ घेतले.





Q17. बाबांनी मला एक पेन ............





Q18. खालील पर्यायातून वेगळी जोडी ओळखा.





Q19. खालील पर्यायातून वेगळी जोडी ओळखा.





Q20. गटात न बसणारा शब्द ओळखा.





Post a Comment

13 Comments