New

My vocabulary day 10

My vocabulary

My Vocabulary Day 10

अ.नं. इंग्रजी शब्द उच्चार मराठी अर्थ
1 Happy हॅप्पी आनंदी
2 Song साँग गाणे
3 Listen लिसन ऐकणे
4 Clap क्लॅप टाळी
5 Action एक्शन कृती
6 Your युअर तुझे
7 Hand हँड हात
8 Together टुगेदर एकत्र
9 Feet फिट् पाय
10 Walk वाॅक चालणे
11 Jump जम्प उडी
12 Again अगेन् पुन्हा
13 Example एक्झाम्पल उदाहरण
14 Touch टच स्पर्श
15 Turn टर्न वळणे

खालील शब्दांचा योग्य अर्थ ओळखून त्यावर क्लिक करा.

Q1. Happy -

Q2.Song -

Q3.Listen-

Q4. Clap -

Q5.Action-

Q6.Your-

Q7.Hand-

Q8.Together-

Q9.पाय -

Q10. चालणे -

Q11. उडी -

Q12. पुन्हा -

Q13. उदाहरण-

Q14. स्पर्श -

Q15. वळणे -

Your Score:

Post a Comment

6 Comments