New

My Vocabulary Day 12

My Vocabulary

My Vocabulary Day 12

अ.नं. इंग्रजी शब्द उच्चार मराठी अर्थ
1 Time टाईम वेळ
2 Stand up स्टँड अप उभे रहा
3 Sit down सीट डाऊन खाली बसा
4 Raise रेझ उचलणे, वर करणे
5 Hand हँण्ड हात
6 Turn टर्न वळणे
7 Left लेफ्ट डावा
8 Right राईट उजवा
9 Straight स्ट्रेट सरळ
10 Run रन पळा, पळणे
11 Nose नोज नाक
12 Name नेम नाव
13 Year इअर वर्ष
14 Morning माॅर्निंग सकाळ
15 Father फादर वडील

खालील शब्दांचा योग्य अर्थ ओळखून त्यावर क्लिक करा.

Q1.Time -

Q2.Stand up -

Q3. Sit down -

Q4. Raise -

Q5. Hand -

Q6. Turn -

Q7. Left -

Q8. Right -

Q9. सरळ -

Q10. पळणे -

Q11. नाक -

Q12. नाव -

Q13. वर्ष -

Q14. सकाळ -

Q15. वडील -

Your Score:

Post a Comment

5 Comments