New

My Vocabulary Day 13

My Vocabulary

My Vocabulary Day 5

अ.नं. इंग्रजी शब्द उच्चार मराठी अर्थ
1 Know नो माहिती असणे
2 Each इच प्रत्येक
3 Other ऑदर इतर
4 What व्हाट काय
5 Doctor डॉक्टर चिकित्सक, वैद्य
6 Mother मदर आई
7 Teacher टीचर शिक्षक
8 He हि तो
9 She शी ती
10 Learn लर्न शिकणे
11 Alphabet अल्फाबेट अक्षरमाला, वर्णमाला
12 Arrange अरेंज मांडणी, व्यवस्था
13 Boat बोट होडी
14 Hut हट झोपडी
15 Odd ऑड विषम, वेगळा

खालील शब्दांचा योग्य अर्थ ओळखून त्यावर क्लिक करा.

Q1. Know -

Q2.Each -

Q3. Other -

Q4. What -

Q5. Doctor -

Q6. Mother -

Q7. Teacher -

Q8. He -

Q9. ती -

Q10. शिकणे -

Q11. अक्षरमाला, वर्णमाला -

Q12. मांडणी, व्यवस्था -

Q13. होडी -

Q14. झोपडी -

Q15. विषम, वेगळा -

Your Score:

Post a Comment

4 Comments