New

My Vocabulary Day 15

English Marathi Vocabulary

My Vocabulary Day 15

अ.नं. इंग्रजी शब्द उच्चार मराठी अर्थ
1 Paint पेंट रंग
2 Chair चेअर खुर्ची
3 Saucer सॉसर बशी
4 Umbrella अम्ब्रेला छत्री
5 Count काउंट मोजणे
6 Fall फाॅल पडणे
7 Classroom क्लासरूम वर्गखोली
8 Ruler रुलर पट्टी
9 Tiffin टिफिन डब्बा
10 Pleasure प्लेजर आनंद
11 Sentence सेन्टेन्स वाक्य
12 Guess गेस अंदाज
13 Rectangular रेक्ट्यांग्यूलर आयताकृती
14 Parrot पॅरट पोपट
15 Grass ग्रास गवत

खालील शब्दांचा योग्य अर्थ ओळखून त्यावर क्लिक करा.

Q1.Paint -

Q2. Chair -

Q3. Saucer -

Q4. Umbrella -

Q5. Count -

Q6. Fall -

Q7. Classroom -

Q8. पट्टी -

Q9. डब्बा -

Q10. आनंद -

Q11. वाक्य -

Q12. अंदाज -

Q13. आयताकृती -

Q14. पोपट -

Q15. गवत -

Your Score:

Post a Comment

5 Comments