New

My Vocabulary Day 21

My Vocabulary Day 21

My Vocabulary Day 21

अ.नं. इंग्रजी शब्द उच्चार मराठी अर्थ
1 Shelter शेल्टर निवारा
2 Stable स्टेबल स्थिर, तबेला
3 Beehive बीहाव्ह मधमाशांचे पोळे
4 Cave केव गुहा
5 Tomorrow टूमाॅरो उद्या
6 Shout शाउट ओरडणे
7 Surprise सरप्राईज आश्चर्यचकित करणे
8 Habit हॅबीट सवय
9 Outdoor आउटडोअर घराबाहेर, उघड्या मैदानावरील
10 Teasing टीझिंग छेड, चिडवणे

खालील शब्दांचा योग्य अर्थ ओळखून त्यावर क्लिक करा.

Q1.Shelter -

Q2.Stable -

Q3. Beehive -

Q4. Cave -

Q5. Tomorrow -

Q6. ओरडणे -

Q7. आश्चर्यचकित करणे -

Q8. सवय -

Q9. घराबाहेर, उघड्या मैदानावरील -

Q10. छेड, चिडवणे-

Your Score:

Post a Comment

7 Comments