New

Scholarship Exam Intelligence Code Question | शिष्यवृत्ती परीक्षा कूटप्रश्न चौरसातील वर्तुळातील संख्या

Scholarship Exam

 शिष्यवृत्ती परीक्षा कूटप्रश्न चौरसातील वर्तुळातील संख्या


Q1. खालील आकृतीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणाऱ्या संख्येचा पर्याय शोधा.

Scholarship Exam

Q2. आकृतीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणाऱ्या संख्येचा पर्याय शोधा.

Scholarship Exam

Q3. खालील आकृतीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणाऱ्या संख्येचा पर्याय शोधा.

Q4. खालील आकृतीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणाऱ्या संख्येचा पर्याय शोधा.

Q5. खालील आकृतीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणाऱ्या संख्येचा पर्याय शोधा.

Q6. खालील आकृतीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणाऱ्या संख्येचा पर्याय शोधा.

Q7. खालील आकृतीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणाऱ्या संख्येचा पर्याय शोधा.

Q8. खालील आकृतीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणाऱ्या संख्येचा पर्याय शोधा.

Q9. खालील आकृतीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणाऱ्या संख्येचा पर्याय शोधा.

Q10. खालील आकृतीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणाऱ्या संख्येचा पर्याय शोधा.

Q11. खालील आकृतीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणाऱ्या संख्येचा पर्याय शोधा.

Q12. खालील आकृतीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणाऱ्या संख्येचा पर्याय शोधा.

Q13. खालील आकृतीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणाऱ्या संख्येचा पर्याय शोधा.

Q14. खालील आकृतीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणाऱ्या संख्येचा पर्याय शोधा.

Q15. खालील आकृतीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणाऱ्या संख्येचा पर्याय शोधा.

Q16. खालील आकृतीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणाऱ्या संख्येचा पर्याय शोधा.

Q17. खालील आकृतीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणाऱ्या संख्येचा पर्याय शोधा.

Q18. खालील आकृतीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणाऱ्या संख्येचा पर्याय शोधा.

Q19. खालील आकृतीत प्रश्नचिन्हाच्या जागी येणाऱ्या संख्येचा पर्याय शोधा.

Q20.

Your Score:

Post a Comment

1 Comments